BÁO CÁO KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH TIẾNG ANH

I. NGUYÊN TẮC LẬP report kết quả vận động kinh doanh theo thông tư 200.

Bạn đang xem: Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh tiếng anh

– report kết quả hoạt động kinh doanh phản ánh tình trạng và kết quả hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp. Bao gồm kết quả từ hoạt động kinh doanh bao gồm và công dụng từ các vận động tài chính và vận động khác của doanh nghiệp.

– khi lập report kết quả hoạt động kinh doanh tổng hợp giữa doanh nghiệp và đơn vị cấp dưới không tồn tại tư bí quyết pháp nhân hạch toán phụ thuộc, doanh nghiệp buộc phải loại trừ toàn cục các khoản doanh thu, thu nhập, giá cả phát sinh từ những giao dịch nội bộ.

– báo cáo kết quả chuyển động kinh doanh gồm bao gồm 5 cột:

+ Cột số 1: những chỉ tiêu báo cáo.

+ Cột số 2: Mã số của những chỉ tiêu tương ứng.

+ Cột số 3: Số hiệu khớp ứng với những chỉ tiêu của báo cáo này được bộc lộ chỉ tiêu trên bạn dạng thuyết minh report tài chính.

+ Cột số 4: Tổng số gây ra trong kỳ report năm.

+ Cột số 5: Số liệu của năm kia (để so sánh).

II. CƠ SỞ LẬP báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh theo thông bốn 200.

– report kết quả chuyển động kinh doanh của năm trước.

– Sổ kế toán tài chính tổng hợp cùng sổ kế toán chi tiết trong kỳ dùng cho những tài khoản từ nhiều loại 5 đến các loại 9.

III. Chỉ dẫn lập report kết quả hoạt động kinh doanh theo thông tứ 200.

CHI TIẾT CỤ THỂ NHƯ SAU

1.Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ– Mã số 01

– tiêu chí này đề đạt tổng doanh thu bán sản phẩm hóa, thành phẩm, bất động sản đầu tư, doanh thu hỗ trợ dịch vụ và lợi nhuận khác trong năm report của doanh nghiệp.

– Số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này làluỹ kế số tạo ra bên có của thông tin tài khoản 511“Doanh thu bán hàng và hỗ trợ dịch vụ” vào kỳ báo cáo.

– Khi đơn vị cấp bên trên lập báo cáo tổng phù hợp với các đơn vị chức năng cấp dưới không tồn tại tư giải pháp pháp nhân, các khoản doanh thu bán sản phẩm và cung cấp dịch vụ tạo ra từ các giao dịch nội cỗ đều bắt buộc loại trừ.

Chỉ tiêu này sẽ không bao gồmcác loại thuế con gián thu, như thuế GTGT (kể cả thuế GTGT nộp theo phương thức trực tiếp), thuế tiêu thụ quánh biệt, thuế xuất khẩu, thuế đảm bảo môi ngôi trường và các loại thuế, phí tổn gián thu khác

2.Các khoản sút trừ doanh thu– Mã số 02

– chỉ tiêu này đề đạt tổng hợp những khoản được ghi giảm trừ vào tổng doanh thu trong năm

Bao gồm:

+ những khoản ưu tiên thương mại

+ ưu đãi giảm giá hàng bán

+ Hàng phân phối bị trả lại vào kỳ báo cáo

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này làluỹ kế số phát sinh bên Nợ TK 511“Doanh thu bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ”đối ứng với bên Có những TK 521“Các khoản bớt trừ doanh thu” trong kỳ báo cáo.

Chỉ tiêu này sẽ không bao gồmcác khoản thuế gián thu, giá tiền mà doanh nghiệp lớn không được hưởng bắt buộc nộp NSNN (được kế toán tài chính ghi giảm lợi nhuận trên sổ kế toán tài chính TK 511) do những khoản này về thực chất là các khoản thu hộ nhà nước, không bên trong cơ cấu lợi nhuận và không được coi là khoản giảm trừ doanh thu.

3.Doanh thu thuần về bán sản phẩm và cung ứng dịch vụ– Mã số 10

Chỉ tiêu này phản ánh số doanh thu bán hàng hóa, thành phẩm, BĐS đầu tư, doanh thu cung cấp dịch vụ và lợi nhuận khác sẽ trừ các khoản giảm trừ (chiết khấu mến mại, tiết kiệm chi phí với chính sách giảm giá hàng bán, hàng cung cấp bị trả lại) vào kỳ báo cáo, làm địa thế căn cứ tính kết quả vận động kinh doanh của doanh nghiệp.

Mã số 10 = Mã số 01 – Mã số 02

4.Giá vốn mặt hàng bán– Mã số 11

– tiêu chí này phản ánh tổng giá chỉ vốn của hàng hóa, BĐS đầu tư, ngân sách sản xuất của thành phẩm đã bán, chi phí trực tiếp của cân nặng dịch vụ chấm dứt đã cung cấp, giá thành khác được tính vào giá chỉ vốn hoặc ghi giảm giá vốn hàng cung cấp trong kỳ báo cáo.

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này làluỹ kế số tạo nên bên có của thông tin tài khoản 632“Giá vốn sản phẩm bán” trong kỳ báo cáođối ứng bên Nợ của tài khoản 911“Xác định hiệu quả kinh doanh”.

– Khi đơn vị chức năng cấp bên trên lập report tổng hợp với các đơn vị chức năng cấp dưới không tồn tại tư bí quyết pháp nhân, các khoản giá bán vốn hàng buôn bán phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều bắt buộc loại trừ.

5.Lợi nhuận gộp về bán sản phẩm và hỗ trợ dịch vụ– Mã số 20

Chỉ tiêu này phản chiếu số chênh lệch giữa lệch giá thuần về bán hàng hoá, thành phẩm, BĐS đầu tư chi tiêu và cung cấp dịch vụ với cái giá vốn hàng bán phát sinh vào kỳ báo cáo.

Mã số đôi mươi = Mã số 10 – Mã số 11

6.Doanh thu hoạt động tài chính– Mã số 21

– tiêu chuẩn này phản ảnh doanh thu chuyển động tài chủ yếu thuần tạo ra trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.

– Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này là luỹ kế số phát sinh mặt Nợ của thông tin tài khoản 515 “Doanh thu chuyển động tài chính” đối ứng cùng với bên tất cả TK 911 “Xác định tác dụng kinh doanh” vào kỳ báo cáo.

– Khi đơn vị cấp bên trên lập báo cáo tổng hợp với các đơn vị chức năng cấp dưới không có tư biện pháp pháp nhân, những khoản doanh thu vận động tài bao gồm phát sinh từ những giao dịch nội cỗ đều nên loại trừ.

7.Chi phí tài chính– Mã số 22

– tiêu chuẩn này phản ảnh tổng túi tiền tài chính, có tiền lãi vay đề nghị trả, chi phí bạn dạng quyền, chi phí hoạt cồn liên doanh,… gây ra trong kỳ báo cáo của doanh nghiệp.

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này làluỹ kế số tạo ra bên gồm TK 635“Chi phí tổn tài chính”đối ứng với bên Nợ TK 911“Xác định hiệu quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

– Khi đơn vị chức năng cấp bên trên lập report tổng phù hợp với các đơn vị chức năng cấp dưới không tồn tại tư bí quyết pháp nhân, những khoản chi tiêu tài thiết yếu phát sinh từ những giao dịch nội bộ đều cần loại trừ.

Chi giá tiền lãi vay mượn – Mã số 23

+ tiêu chí này bội phản ánh chi tiêu lãi vay cần trả được xem vào ngân sách tài thiết yếu trong kỳ báo cáo.

+ Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này được căn cứ vào Sổ kế toán chi tiết Tài khoản 635.

Xem thêm: Quả Cầu Xoay Phong Thủy + Đế Đèn Xoay Cao, Quả Cầu Đá Phong Thủy + Đế Đèn Xoay Cao

8. Túi tiền bán hàng– Mã số 25

– tiêu chí này phản ánh tổng bỏ ra phí bán hàng hóa, thành phẩm đã bán, thương mại dịch vụ đã hỗ trợ phát sinh trong kỳ báo cáo.

– Số liệu để ghi vào tiêu chuẩn này làtổng cộng số tạo nên bên tất cả của thông tin tài khoản 641“Chi phí cung cấp hàng”,đối ứng với bên Nợ của tài khoản 911“Xác định hiệu quả kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

9.Chi phí làm chủ doanh nghiệp– Mã số 26

– tiêu chí này đề đạt tổng bỏ ra phí cai quản doanh nghiệp tạo nên trong kỳ báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chuẩn này làtổng cùng số gây ra bên bao gồm của tài khoản 642“Chi phí làm chủ doanh nghiệp”,đối ứng với bên Nợ của thông tin tài khoản 911“Xác định công dụng kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

10.Lợi nhuận thuần từ vận động kinh doanh– Mã số 30

– chỉ tiêu này phản ánh kết quả chuyển động kinh doanh của khách hàng trong kỳ báo cáo.

– chỉ tiêu này được thống kê giám sát trên cơ sở lợi nhuận gộp về bán hàng và cung ứng dịch vụ cộng (+) Doanh thu chuyển động tài chủ yếu trừ (-) chi phí tài chính, đưa ra phí bán sản phẩm và bỏ ra phí thống trị doanh nghiệp gây ra trong kỳ báo cáo.

Mã số 30 = Mã số đôi mươi + (Mã số 21 – Mã số 22) – Mã số 25 – Mã số 26

11.Thu nhập khác– Mã số 31

– tiêu chí này bội nghịch ánh những khoản thu nhập cá nhân khác, tạo ra trong kỳ báo cáo.

– Số liệu nhằm ghi vào tiêu chí này được địa thế căn cứ vàotổng số phát sinh mặt Nợ của thông tin tài khoản 711“Thu nhập khác” đối ứng với bên gồm của thông tin tài khoản 911 “Xác định tác dụng kinh doanh” vào kỳ báo cáo.

– Riêng so với giao dịch thanh lý, nhượng phân phối TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu để ghi vào tiêu chí này là phần chênh lệch thân khoản thu từ những việc thanh lý, nhượng buôn bán TSCĐ, BĐSĐT cao hơn nữa giá trị sót lại của TSCĐ, BĐSĐT và chi tiêu thanh lý.

– Khi đơn vị cấp bên trên lập báo cáo tổng phù hợp với các đơn vị chức năng cấp dưới không có tư cách pháp nhân, những khoản thu nhập khác phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều yêu cầu loại trừ.

12.Chi tổn phí khác– Mã số 32

– tiêu chí này phản ảnh tổng các khoản chi tiêu khác tạo nên trong kỳ báo cáo.

– Số liệu để ghi vào chỉ tiêu này được căn cứ vàotổng số gây ra bên bao gồm của tài khoản 811“Chi mức giá khác” đối ứng với bên Nợ của thông tin tài khoản 911 “Xác định tác dụng kinh doanh” trong kỳ báo cáo.

– Riêng so với giao dịch thanh lý, nhượng bán TSCĐ, BĐSĐT, thì số liệu nhằm ghi vào chỉ tiêu này là phần chênh lệch giữa khoản thu từ những việc thanh lý, nhượng chào bán TSCĐ, BĐSĐT bé dại hơn giá bán trị còn lại của TSCĐ, BĐSĐT và giá cả thanh lý.

– Khi đơn vị chức năng cấp trên lập report tổng phù hợp với các đơn vị cấp dưới không tồn tại tư biện pháp pháp nhân, các khoản túi tiền khác phát sinh từ các giao dịch nội bộ đều yêu cầu loại trừ.

13.Lợi nhuận khác– Mã số 40

Chỉ tiêu này phản chiếu số chênh lệch giữa các khoản thu nhập khác (sau khi vẫn trừ thuế GTGT yêu cầu nộp tính theo phương pháp trực tiếp) với ngân sách khác tạo ra trong kỳ báo cáo.

Mã số 40 = Mã số 31 – Mã số 32

14.Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế– Mã số 50

Chỉ tiêu này phản ảnh tổng số lợi nhuận kế toán triển khai trong năm report của doanh nghiệp trước khi trừ giá cả thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp từ vận động kinh doanh, chuyển động khác gây ra trong kỳ báo cáo.

Mã số 50 = Mã số 30 + Mã số 40

15.Chi giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành– Mã số 51

– chỉ tiêu này phản nghịch ánh ngân sách thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hiện tại hành phân phát sinh trong những năm báo cáo.

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào:

+ Tổng số tạo ra bên có tài năng khoản 8211“Chi giá thành thuế thu nhập doanh nghiệp hiện nay hành” đối ứng với mặt Nợ TK 911 “Xác định kết quả kinh doanh” bên trên sổ kế toán chi tiết TK 8211

+ Hoặc căn cứ vào số vạc sinh mặt Nợ TK 8211đối ứng cùng với bên gồm TK 911 trong kỳ báo cáo,(trường vừa lòng này số liệu được ghi vào chỉ tiêu này bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc 1-1 (…) bên trên sổ kế toán cụ thể TK 8211).

16.Chi mức giá thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại– Mã số 52

– tiêu chí này bội phản ánh giá cả thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp hoãn lại hoặc các khoản thu nhập thuế các khoản thu nhập hoãn lại vạc sinh trong thời hạn báo cáo.

– Số liệu để ghi vào tiêu chí này được căn cứ vào

+ Tổng sốphát sinh bên có tài năng khoản 8212“Chi mức giá thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp hoãn lại” đối ứng với bên Nợ TK 911 “Xác định tác dụng kinh doanh” bên trên sổ kế toán cụ thể TK 8212

+ Hoặc địa thế căn cứ vàosố phạt sinh bên Nợ TK 8212đối ứng với bên gồm TK 911 vào kỳ báo cáo,(trường hòa hợp này số liệu được ghi vào tiêu chí này bằng số âm dưới vẻ ngoài ghi trong ngoặc đơn (…) trên sổ kế toán cụ thể TK 8212)

17. Roi sau thuế thu nhập doanh nghiệp– Mã số 60

Chỉ tiêu này đề đạt tổng số lợi nhuận thuần (hoặc lỗ) sau thuế tự các hoạt động vui chơi của doanh nghiệp (sau lúc trừ túi tiền thuế thu nhập doanh nghiệp) phạt sinh trong thời điểm báo cáo.

Mã số 60 = Mã số 50 – (Mã số 51+ Mã số 52)

18.Lãi cơ phiên bản trên cổ phiếu– Mã số 70

– tiêu chuẩn này phản ảnh lãi cơ phiên bản trên cổ phiếu, không tính đến các công nuốm được chế tạo trong tương lai có công dụng pha loãng giá trị cổ phiếu.

– tiêu chuẩn này được trình diễn trên report tài chính của khách hàng cổ phần là công ty lớn độc lập. Đối với công ty mẹ là doanh nghiệp cổ phần, tiêu chuẩn này chỉ được trình diễn trên report tài chủ yếu hợp nhất, không trình diễn trên báo cáo tài chủ yếu riêng của chúng ta mẹ.

– Trường đúng theo Quỹ khen thưởng, an sinh được trích từ lợi tức đầu tư sau thuế, lãi cơ phiên bản trên cp được xác minh theo công thức sau:

*

19.Lãi suy sút trên cổ phiếu– Mã số 71

– tiêu chuẩn này đề đạt lãi suy sút trên cổ phiếu, bao gồm tính tới việc tác động của các công núm trong tương lai hoàn toàn có thể được biến hóa thành cp và pha loãng quý hiếm cổ phiếu.

– chỉ tiêu này được trình diễn trên báo cáo tài chính của doanh nghiệp cổ phần là công ty độc lập. Đối với công ty mẹ là doanh nghiệp cổ phần, tiêu chuẩn này chỉ được trình diễn trên báo cáo tài chính hợp nhất, không trình bày trên báo cáo tài chủ yếu riêng của người tiêu dùng mẹ.

– Lãi suy sút trên cp được khẳng định như sau:

*

– xác định lợi nhuận (hoặc lỗ) phân chia cho người đóng cổ phần sở hữu cổ phiếu phổ thông nhằm tính lãi suy bớt trên cổ phiếu:

*

Trường thích hợp công ty trình bày lãi cơ phiên bản trên cp trên report tài bao gồm hợp duy nhất thì lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế thu nhập cá nhân doanh nghiệp vào kỳ là roi hoặc lỗ sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp được xem trên cơ sở tin tức hợp nhất. Trường phù hợp công ty trình bày trên report tài chính riêng thì lợi tức đầu tư hoặc lỗ sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp trong kỳ là lợi nhuận hoặc lỗ sau thuế của riêng rẽ công ty.

+ các khoản điều chỉnh giảm lợi tức đầu tư hoặc lỗ sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp nhằm tính lợi nhuận hoặc lỗ phân chia cho cổ phiếu phổ thông khi xác định lãi suy bớt trên cổ phiếu

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi:Cổ tức của cp ưu đãi gồm những: Cổ tức của cp ưu đãi ko lũy kế được thông báo trong kỳ report và cổ tức của cp ưu đãi luỹ kế tạo nên trong kỳ báo cáo. Cổ tức của cp ưu đãi được xem như sau:

Cổ tức của cổ phiếu ưu đãi=Tỷ lệ cổ tức của cổ phiếu ưu đãixMệnh giá cp ưu đãi

Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá bán trị hợp lí của khoản thanh toán cho người sở hữu với cái giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu đãi khi công ty cổ phần thâu tóm về cổ phiếu ưu tiên của người sở hữu.

Khoản chênh lệch to hơn giữa giá chỉ trị phải chăng của cp phổ thông hoặc những khoản thanh toán giao dịch khác tiến hành theo điều kiện đổi khác có lợi trên thời điểm giao dịch thanh toán với giá trị hợp lý và phải chăng của cp phổ thông được sản xuất theo điều kiện đổi khác gốc.

các khoản cổ tức hoặc các khoản khác tương quan tới cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm những khoản lãi được ghi thừa nhận trong kỳ tương quan tới cp phổ thông tiềm năng có tác động ảnh hưởng suy giảm các yếu tố khác làm sút lợi nhuận sau thuế nếu biến hóa cổ phiếu diện tích lớn tiềm năng có ảnh hưởng tác động suy sút thành cp phổ thông.Ví dụ, những khoản giá cả để chuyển đổi trái phiếu chuyển đổi thành cổ phiếu phổ thông làm bớt lợi nhuận sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp trong kỳ.

+ khẳng định các khoản điều chỉnh tăng thu nhập hoặc lỗ sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp:

Khoản chênh lệch lớn hơn giữa giá bán trị phải chăng của khoản thanh toán cho người sở hữu với mức giá trị ghi sổ của cổ phiếu ưu đãi khi công ty cổ phần thâu tóm về cổ phiếu khuyến mãi của người sở hữu. Những yếu tố làm tăng doanh số sau thuế nếu biến hóa cổ phiếu đa dạng tiềm năng có tác động suy giảm thành cổ phiếu phổ thông.Ví dụ, khi biến đổi trái phiếu thay đổi thành cổ phiếu phổ thông thì doanh nghiệp sẽ tiến hành giảm giá cả lãi vay tương quan tới trái phiếu biến hóa và câu hỏi làm tăng lệch giá sau thuế các khoản thu nhập doanh nghiệp vào kỳ

– con số cổ phiếu nhằm tính lãi suy bớt trên cổ phiếu.

Số lượng cổ phiếu để tính lãi suy bớt trên cp được xác minh là số trung bình gia quyền của cổ phiếu phổ thông lưu giữ hành trong kỳ cộng (+) với số trung bình gia quyền của cp phổ thông sẽ được phát hành thêm trong trường hợp toàn bộ các cổ phiếu phổ thông tiềm năng có tác động suy giảm đều được biến hóa thành cổ phiếu phổ thông.

+ xác minh số lượng trung bình gia quyền của cổ phiếu phổ thông sẽ tiến hành phát hành thêm trong kỳ

Cổ phiếu phổ thông sẽ tiến hành phát hành thêm vào kỳ được xem như là cổ phiếu phổ quát tiềm năng có tác động ảnh hưởng làm suy bớt lãi bên trên cổ phiếu. Gồm:

Quyền chọn mua hội chứng quyền và những công cố kỉnh tương đương. Luật pháp tài chính hoàn toàn có thể chuyển đổi. Cp phổ thông phân phát hành tất cả điều kiện. Phù hợp đồng được thanh toán giao dịch bằng cp phổ thông hoặc bằng tiền. Những quyền lựa chọn đã được mua. Quyền chọn bán đã phân phát hành.

Việc xác định số lượng cp phổ thông sẽ được phát hành thêm vào kỳ được thực hiện theo cách thức của chuẩn chỉnh mực kế toán tài chính “Lãi bên trên cổ phiếu”.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *