Mở khu vui chơi trẻ em ở nông thôn, chi phí và thủ tục 2021