Mẫu Giấy Phép Kinh Doanh Mới

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp được ví như “giấy khai sinh” của mỗi doanh nghiệp. Đây là công dụng của quá trình đăng ký ra đời doanh nghiệp với phòng ban Nhà nước. Nội dung cụ thể ghi trong Giấy ghi nhận đăng ký kết doanhnghiệp của mỗi loại hình doanh nghiệp là khác nhau3. Mẫu mã Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp

Hiện nay, mẫu Giấy chứng nhận đăng cam kết doanh nghiệp được công cụ tại Phụ lục IV Thông bốn 01/2021/TT-BKHDT.

Bạn đang xem: Mẫu giấy phép kinh doanh mới

3.1. Giấy ghi nhận đăng ký doanh nghiệp tư nhân


Tải về

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ kinh DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN

Mã số doanh nghiệp:...............

Đăng ký kết lần đầu, ngày...... Tháng...... Năm......

Đăng ký biến hóa lần thứ:......, ngày...... Tháng...... Năm......

1. Tên doanh nghiệp

Tên công ty viết bởi tiếng Việt: (ghi bằng văn bản in hoa):.........................................

Tên công ty viết bằng tiếng quốc tế (nếu có):........................................................

Tên công ty lớn viết tắt (nếu có):........................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:............................................

3. Vốn đầu tư (bằng số; bằng chữ; VNĐ với giá trị tương tự theo đơn vị chức năng tiền nước ngoài, trường hợp có):.............................................................

4. Nhà doanh nghiệp

Họ và tên (ghi bằng văn bản in hoa):.......................................... Giới tính .................................

Sinh ngày:........... /............ /......... Dân tộc:.................. Quốc tịch:.....................

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:....................................................

Số sách vở và giấy tờ pháp lý của cá nhân:..............................................................................

Ngày cấp:.............. /.......... /.......... Vị trí cấp:...............................................

Địa chỉ hay trú:...................................................................................

Địa chỉ liên lạc:..................................................................

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi chúng ta tên với đóng dấu)SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ khiếp DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do thoải mái - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN MỘT THÀNH VIÊN

Mã số doanh nghiệp:...................

Đăng ký kết lần đầu, ngày...... tháng...... năm......

Đăng ký chuyển đổi lần thứ:......, ngày..... tháng..... năm......

1. Thương hiệu công ty

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng Việt (ghi bằng chữ in hoa): ................................

Tên công ty viết bằng tiếng quốc tế (nếu có): ...........................................

Tên công ty viết tắt (nếu có):...........................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:..................................................................................

3. Vốn điều lệ (bằng số; bằng chữ; VNĐ và giá trị tương tự theo đơn vị tiền nước ngoài, trường hợp có):..........................................................................................................................................

4. Tin tức về công ty sở hữu

Đối cùng với chủ sở hữu là cá nhân:

Họ và tên (ghi bằng văn bản in hoa):...............................Giới tính:.............................

Sinh ngày:.........../........./....... Dân tộc: Quốc tịch:...................

Loại sách vở và giấy tờ pháp lý của cá nhân:.........................

Số sách vở pháp lý của cá nhân:...........................................................

Ngày cấp:........./............/.......... Chỗ cấp:.......... ..........................

Địa chỉ thường trú:.............................................................................

Địa chỉ liên lạc:..............................................................................

Đối cùng với chủ mua là tổ chức:

Tên tổ chức triển khai (ghi bằng văn bản in hoa):.................................................................

Mã số doanh nghiệp/Quyết định thành lập và hoạt động số:.............................................

Ngày cấp:............/........... /....... nơi cấp:...................................................

Địa chỉ trụ sở chính:.......................................................................................

5. Người đại diện thay mặt theo điều khoản của công ty

Họ và tên (ghi bằng chữ in hoa):........................Giới tính: ...................................

Chức danh:.........................................................................

Sinh ngày:............/............. /.......... Dân tộc:........... Quốc tịch:.........................

Loại sách vở và giấy tờ pháp lý của cá nhân:.........................

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:...................................................................

Ngày cấp:............./............/...........Nơi cấp:........ ......

Địa chỉ thường trú:........................................................................................

Địa chỉ liên lạc:...............................................................................................

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi bọn họ tên và đóng dấu)SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ khiếp DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN hai THÀNH VIÊN TRỞ LÊN

Mã số doanh nghiệp:...............

Đăng ký lần đầu, ngày......tháng......năm......

Đăng ký chuyển đổi lần thứ:......, ngày......tháng......năm......

1. Thương hiệu công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng văn bản in hoa):.........................................................

Tên doanh nghiệp viết bằng tiếng nước ngoài (nếu có):.....................................................................

Tên doanh nghiệp viết tắt (nếu có):......................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:

3. Vốn điều lệ(bằng số; bởi chữ;VNĐ với giá trị tương đương theo đơn vị chức năng tiền nước ngoài, nếu có):.....................................................

Xem thêm: Chọn Hướng Ngồi Làm Việc Theo Tuổi, Hướng Ngồi Làm Việc Theo Tuổi, Theo Phong Thủy

4. Danh sách thành viên góp vốn

STT

Tên thành viên

Quốc tịch

Địa chỉ liên lạc đối với cá nhân; địa chỉ cửa hàng trụ sở chính đối với tổ chức

Phần vốn góp

(VNĐ cùng giá trị tương đương theo đơn vị chức năng tiền nước ngoài, ví như có)

Tỷ lệ (%)

Số sách vở pháp lý của cá thể đối với member là cá nhân; Số giấy tờ pháp lý của tổ chức so với thành viên là tổ chức

Ghi chú

5. Người thay mặt đại diện theo quy định của công ty

Họ cùng tên (ghi bằng văn bản in hoa): ..................... Giới tính:.................................................

Chức danh:........................................................................................

Sinh ngày:............. /........ /.......... Dân tộc:.................... Quốc tịch:...........................

Loại sách vở pháp lý của cá nhân:..........

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:...............................................................................

Ngày cấp:.................. /................. /................ Vị trí cấp:................................

Địa chỉ thường xuyên trú:....................................................................................

Địa chỉ liên lạc:.....................................................................

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi chúng ta tên với đóng dấu)


3.4. Giấy ghi nhận đăng ký kết doanh nghiệp công ty cổ phần


SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ ghê DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - tự do - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY CỔ PHẦN

Mã số doanh nghiệp:.................

Đăng cam kết lần đầu, ngày...... Tháng...... Năm......

Đăng ký biến hóa lần thứ:......, ngày...... Tháng...... Năm......

1. Thương hiệu công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng văn bản in hoa): .............................

Tên doanh nghiệp viết bởi tiếng nước ngoài (nếu có): ......................................

Tên công ty viết tắt (nếu có): ........................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính: .............................................................................

3. Vốn điều lệ(bằng số; bởi chữ;VNĐ và giá trị tương tự theo đơn vị chức năng tiền nước ngoài, nếu có): ..................................................................................

Mệnh giá bán cổ phần: ..................................................

Tổng số cổ phần:..................................................................

4. Người đại diện thay mặt theo pháp luật của công ty

Họ cùng tên (ghi bằng văn bản in hoa): ......................... Giới tính:..................................

Chức danh:............................................................................................

Sinh ngày:.............. /.......... /............ Dân tộc:.................... Quốc tịch: .......................

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân:..................................................................... ..........

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:.................................................

Ngày cấp:............. /......... /........... Khu vực cấp:...........

Địa chỉ thường xuyên trú:...................................................

Địa chỉ liên lạc:..............................................................

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên cùng đóng dấu)


3.5. Giấy ghi nhận đăng cam kết doanh nghiệp doanh nghiệp hợp danh


SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ TỈNH/TP...

PHÒNG ĐĂNG KÝ tởm DOANH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - thoải mái - Hạnh phúc

GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP

CÔNG TY HỢP DANH

Mã số doanh nghiệp:...............

Đăng cam kết lần đầu, ngày...... Tháng...... Năm......

Đăng ký biến hóa lần thứ:......, ngày...... Tháng...... Năm......

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt (ghi bằng văn bản in hoa):.....................................................

Tên công ty viết bởi tiếng quốc tế (nếu có):.............................................................

Tên công ty viết tắt (nếu có):.....................................................................................

2. Địa chỉ trụ sở chính:.............................................................................

3. Vốn điều lệ(bằng số; bằng chữ; VNĐ cùng giá trị tương tự theo đơn vị tiền nước ngoài, giả dụ có):.......................................................................

4. List thành viên hòa hợp danh

STT

Tên thành viên đúng theo danh

Quốc tịch

Địa chỉ liên lạc

Phần vốn góp

(VNĐ với giá trị tương tự theo đơn vị tiền nước ngoài, ví như có)

Tỷ lệ (%)

Số sách vở và giấy tờ pháp lý của cá nhân

TRƯỞNG PHÒNG

(Ký, ghi họ tên với đóng dấu)


3.6. Giấy ghi nhận đăng ký vận động chi nhánh/văn chống đại diện


Mã số bỏ ra nhánh/văn phòng đại diện:................

Đăng ký kết lần đầu, ngày...... Tháng...... Năm......

Đăng ký thay đổi lần thứ:...... Ngày...... Tháng...... Năm......

1. Tên bỏ ra nhánh/văn phòng đại diện(ghi bằng văn bản in hoa):..............................................

Tên bỏ ra nhánh/văn phòng đại diện thay mặt viết bởi tiếng quốc tế (nếu có):.............................

Tên đưa ra nhánh/văn phòng đại diện viết tắt (nếu có):....................................................

2. Địa chỉ:..........................................................................

3. Tin tức về tín đồ đứng đầu

Họ và tên (ghi bằng văn bản in hoa):................................... Giới tính:................................

Sinh ngày:..................... /.......... /............ Dân tộc:............... Quốc tịch:.......................

Loại sách vở pháp lý của cá nhân:.............................................................................

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:........................................................................

Ngày cấp:..................... /.............. /............... Vị trí cấp:.............................

Địa chỉ thường xuyên trú:...............................................................

Địa chỉ liên lạc:..............................................................

4. Hoạt động theo ủy quyền của doanh nghiệp

Tên doanh nghiệp lớn (ghi bằng văn bản in hoa):

Mã số doanh nghiệp:.........................................................................

Địa chỉ trụ sở chính:............................................................

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *