Mức tính toán chi phí và kết quả kinh doanh của doanh nghiệp là