Cách dùng not to + verb hay là to not verb thì đúng ngữ pháp