Tại sao tai nghe chỉ nghe được nhạc không nghe được lời