Thứ tự đúng của các bước nhỏ trong bước 1 của quá trình nghiên cứu marketing là gì?